LNG气化站标准化设计手册技术说明 TG/ENG/T058-1/15

摘 要

LNG气化站标准化设计手册技术说明 TG/ENG/T058-1/15

 一、标准化设计总说明 ... 1

1. 总则...... 1
1.1 概述 1
1.2 一般说明...... 2
2. 总图...... 3
2.1 设计依据...... 3
2.2 总平面布置要求. 3
3. 工艺...... 5
3.1 设计内容...... 5
3.2 工艺管道系统..... 5
3.3 其他 6
4. 建筑结构工程 .... 7
4.1 设计依据...... 7
4.2 辅助用房...... 7
4.3 设备基础...... 8
4.4 道路及场地.. 8
5. 给排水与消防工程 ... 9
5.1 设计内容...... 9
5.2 给排水系统设计. 9
5.2 消防系统.... 10
6. 暖通工程 .... 12
6.1 设计内容..... 12
6.2 供热系统..... 12
6.3 通风系统..... 13
7. 电气工程 .... 14
7.1 设计内容..... 14
7.2 供配电. 14
7.3 柴油发电机房.... 14
7.4 消防泵房..... 15
7.5 照明灯具及其控制... 15
7.6 防雷接地..... 16
8. 仪表控制 .... 17
8.1 设计内容..... 17
8.2 仪表控制系统.... 17
8.3 仪表系统接地设置要求.. 19
二、主要工艺设备技术要求 . 20
1. LNG 储罐.. 20
1.1 概述 ..... 20
1.2 基础参数..... 20
1.3 标准、规范及计量单位.. 21
1.4 储罐技术要求... 22
1.5 试验和检验 24
1.6 技术文件提交... 24
1.7 产品质量、质量保证..... 26
1.8 包装和运输 26
1.9 现场验收.... 26
2. 水浴式复热器 .. 27
2.1 概述..... 27
2.2 基础参数.... 27
2.3 标准、规范及计量单位. 27
2.4 水浴式复热器技术要求. 28
2.5 试验和检验 29
2.6 技术文件提交... 29
2.7 产品质量、质量保证..... 29
2.8 包装和运输 29
2.9 现场验收.... 29
3. 空温气化器 ...... 30
3.1 概述..... 30
3.2 基础参数.... 30
3.3 标准、规范及计量单位. 30
3.4 气化器技术要求...... 31
3.5 试验和检验 32
3.6 技术文件提交.... 33
3.7 产品质量、质量保证...... 33
3.8 包装和运输. 33
3.9 现场验收..... 33
4. 调压计量撬  34
4.1 概述 ..... 34
4.2 基础参数..... 34
4.3 标准、规范及计量单位.. 34
4.4 调压计量撬技术要求...... 35
4.5 检验与试验. 38
4.6 技术文件提交.... 38
4.7 产品质量、质量保证...... 38
4.8 包装和运输. 39
4.9 现场验收..... 39
5. 低温阀门 .... 40
5.1 概述 ..... 40
5.2 标准、规范及计量单位.. 40
5.3 技术要求..... 41
5.4 检验与试验. 43
5.5 标志 ..... 43
5.6 产品质量、质量保证...... 44
5.7 包装和运输. 44
5.8 现场验收.... 44
附录 A:LNG 储罐接口条件图.. 45
20170905111354.png
 
在线下载列表
会员下载需要E点:1